Ekocentrum

Historie projektu EKOCENTRA KAVYL


V prosinci roku 2000 zakoupila Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická ve Svatém Janu pod Skalou do svého vlastnictví historický objekt bývalé fary ve Svatém Janu pod Skalou čp. 2. Následně nechala vypracovat Ing. arch. Tomáši Šantavému (Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, Bělehradská 199/70, Praha 2) projektovou dokumentaci pro rekonstrukci budovy. V únoru 2002 bylo vydáno stavební povolení na první etapu rekonstrukce budovy (rekonstrukce krovu a střechy).

V rámci projektu se počítalo se situováním informačního a vzdělávacího centra EKOCENTRA KAVYL do přízemí budovy; první patro a podkroví budovy bude využito především jako ubytovací kapacita při vícedenních akcích i v době prázdnin bude tato ubytovací kapacita k dispozici pro účastníky kurzů a programů EKOCENTRA KAVYL.

V rámci programu „Informační a vzdělávací centra pro ochranu přírody a enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu“ jsme požádali Státní fond životního prostředí o podporu na rekonstrukci přízemní části budovy a přilehlé terasy, které budou sloužit potřebám informačního a vzdělávacího centra. Tato první etapa rekonstrukce budovy byla dokončena v roce 2007.

Projekt EKOCENTRA KAVYL navazuje na dosavadní několikaleté společné aktivity Centra ekologického výzkumu a výchovy (CEVV) ve Svatém Janu pod Skalou (čp.2) a Svatojánské koleje – vyšší odborné školy pedagogické (čp.1). Z dosavadních aktivit a programů CEVV lze například uvést:

  • V roce 1995 za podpory MŽP bylo zorganizováno školení a konference k projektu „Objevujeme své životní prostředí“, jejíž součástí byla i distribuce stejnojmenné ekologické učebnice s videokazetou (učebnice obdržela doložku MŠMT ČR).
  • V prostorách parku a nejbližšího okolí školy byl v letech 1995-1996 za podpory MŠMT ČR (program EXTRA) realizován projekt „Živé učebnice ekologie“. S podporou nadace Environmental Partnership byly zpracovány panely pro jednotlivá zastavení lokální „Svatojánské naučné stezky“, zahrnující jak farmářský koutek za čp.2 či bylinkářskou zahrádku na terasách v parku, tak i popis botanických, geologických a zoologických zajímavostí svatojánského okolí.
  • V rámci dalšího vzdělávání pedagogů bylo v dalších letech (1997) organizováno školení „Objevujeme své životní prostředí“ za účasti odborníků pro environmentální vzdělávání (Dr. Lysenko, Ing. Marek, Ing. Žihlo) i autorů výukových panelů (Mgr. Šnaidauf). Každoročně bylo poskytováno zázemí pro zorganizování několikadenních přírodovědných praktik v jarní přírodě v okolí Sv. Jana pod Skalou pro studenty English College z Prahy.
  • V rámci volitelné výuky byl v letech 1999-2000 rovněž realizován unikátní výtvarně-ekologický program „Přeměna odpadu – proměna duše“ Mgr. Radany Lencové, která přišla s myšlenkou nekonvenčního využití odpadu tvořivým způsobem.
  • Specifické zaměření Svatojánské koleje na enviromentální výchovu dětí předškolního a mladšího školního věku se projevilo v roce 2001 účastí v projektu Pavučina (modul č.1) a od té doby na programech v rámci projektu Pavučina každoročně spolupracujeme. Čtyřsemestrální program ekologické výchovy je ostatně také náplní schváleného kurikula Svatojánské koleje.

Dalšímu rozvoji vlastního ekologického kurikula Svatojánské koleje i osvětovému působení EKOCENTRA KAVYL napomohla grantová podpora ze strany nadace Know How Fund Britského velvyslanectví v Praze, v jejímž rámci došlo k prvnímu vybavení ekocentra potřebným vybavením a technikou a byla rovněž iniciována výměna odborníků a programů s Writtle College v Anglii. Součástí Svatojánského kampusu je i farmářský koutek (poníci, ovce, kozy), který je využíván nejen pro návštěvy dětí z mateřských a základních škol, ale také v rámci programů managementu v NPR Karlštejn ze strany Správy CHKO Český kras (řízená pastva na stanovištích hlaváčku jarního); ovce zároveň poskytují vlnu jako materiál pro rukodělné zpracování (předení, tkaní).

V roce 2001 byl vypracován souhrnný projekt „Ekomuzea ve Sv. Janu pod Skalou“, který byl vybrán Nadací Partnerství k realizaci jako jeden ze čtyř projektů v České republice. V souvislosti s tím se ve dnech 15.-17.2.2002 uskutečnil v refektáři Svatojánské koleje celostátní workshop „Interpretace místního a kulturního dědictví“ s účastí zahraničního lektora (J. Cartera), jehož závěrečná doporučení by měla pomoci při realizaci myšlenky ekomuzeí na veřejnosti.

V roce 2002 byl s podporou Fondu životního prostředí Středočeského kraje zahájen projekt separátních tisků „Fragmenta Ioannea“ a vázaných sborníků „Fragmenta Ioannea Collecta“ seznamující návštěvníky území se specifickými přírodními hodnotami území (zajímavé druhy, nálezy či objevy z území Českého krasu) formou tisků s atraktivní barevnou fotografií na titulní straně. V roce 2003 byl realizován za podpory grantu MŠMT ČR projekt „Ekocentrum KAVYL pro nejmenší“, zaměřený na pedagogické pracovníky, kteří se věnují práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Projekt inicioval integraci EVVO do programu mateřské školy a I. stupně základní školy. Cílem projektu bylo maximálně podpořit zavádění EVVO do mateřských škol, nabídnout pedagogům vhodná témata a metody pro předškolní věk. Zároveň se podařilo vydat metodickou příručku Ekolístky. Současně v letech 2002-2003 získalo Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou další příspěvek na své dovybavení od odboru životního prostředí Středočeského kraje. Ve většině uvedených programů a projektů CEVV pokračuje i v současné době. (viz programová nabídka Ekocentra Kavyl).

Cílové skupiny, pro které Ekocentrum připravuje programy, jsou:

1. Návštěvníci avizovaných programů EVVO Ekocentra Kavyl: děti z MŠ a ZŠ, děti se speciálními potřebami – speciální MŠ, studenti učitelství a vychovatelství, učitelé v rámci dalšího vzdělávání učitelů, účastníci determinačních přírodovědných kursů aj.

2. Víkendové programy pro rodiny s dětmi (fungující keramická dílna a farmářský koutek, expozice v informačním centru): sezónně.

3. Skupiny dětí a mládeže: skauti, TOM, MOP, Junák apod. zejm. o víkendech a o prázdninách.

4. Zájmové skupiny dospělých: horolezci, přírodovědci, členové zájmových sdružení (náhodné i cílené výlety).

5. Převážně víkendoví návštěvníci CHKO Český kras a NPR Karlštejn: o některých květnových víkendech dosahuje počet návštěvníků ve Svatém Janu pod Skalou až 7000 osob.

6. Organizované skupiny turistů a návštěvníků (autobusy), směřující jak do přírody, tak za kulturními památkami, jejich počet může dosahovat až 300-500 osob týdně.

Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou 2
266 01 pošta Beroun
Evropský sociální fond v ČR
Aktualizace 4.5.2020

print mapa webu home  O Ekocentru Kavyl  Historie