Ekocentrum

LETNÍ ŠKOLA ČÍNŠTINY VE SVATÉM JANU POD SKALOUČÍNŠTINA - SVĚT PSANÝ ZNAKY:
příspěvek k multikulturní výchověPlánovaný termín JIŽ DVANÁCTÉHO běhu kurzu:
Semináře se budou konat o letních prázdninách 2018 (první polovina kurzu) a následně o víkendech v průběhu podzimu a zimy. Letní škola proběhne ve dnech  14.7.-24.7.2017, další termíny podle dohody s účastníky v průběhu školního roku 2018/2019.


PODROBNÁ CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉ NÁPLNĚ (ANOTACE) :
Kurz je určen pedagogickým pracovníkům a všem dalším zájemcům, kteří mají zájem seznámit se se základy čínského jazyka a písma v kontextu s kulturou a historií Dálného východu. Čínské písmo jako archaický a současně stále živý logosylabický systém je unikátním klíčem k odhalování kořenů čínské kultury, způsobu myšlení a hodnotových žebříčků, které jsou trvalou výzvou pro naše současné kulturní standardy. Náplní kursu je nejen pochopení vzniku, vývoje a způsobu psaní čínských znaků, specifických charakteristik čínštiny (tóny, výslovnost) a seznámení se základními rysy její gramatiky a minimální slovní zásobou, ale i vtažení do světa čínského filosofického myšlení (alternativní překlad Tao-te-ťingu), literárního výrazu (překlady čínské poezie) a náboženských a kulturních představ a tradic. Součástí kursu jsou nejen původní ukázky (nahrávky rodilých mluvčích, čínských písní), ale i praktický nácvik a metodika. Poznání kulturních kořenů Dálného východu je přínosem pro budování našich kulturních kompetencí a zdrojem poznatků pro multikulturní výchovu.


ODBORNÝ GARANT:
PhDr. Rostislav Fellner, CSc. Jako hostující lektoři se zúčastní též někteří naši přední sinologové.


ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ :
Semináře budou probíhat v budově Svatojánské koleje - vyšší odborné školy pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou, okr. Beroun: denně 4-7 hod. kursu, 2 hod. samostudium, event. 2 hod. volno (výlet), případně 2-4 hod. přednáška hosta s možnými variacemi. K dispozici je přednáškový sál, počítačová učebna s možností využívat multimediální pomůcky a internet.


ZPŮSOB VYHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE :
Kurs byl akreditován jako čtyři navazující pětidenní semináře, ale lze jej po dohodě s účastníky realizovat též při víkendových setkáních. Účastníci obdrží na konci posledního setkání osvědčení o absolvování kursu, a to absolvují-li alespoň 75 % seminářů.


ÚČASTNICKÝ POPLATEK (za „letní školu čínštiny“, tj. první 2  spojené pětidenní semináře):

3600,- Kč - zahrnuje cenu kursu, včetně učebních textů; dále si účastník hradí případně ubytování (190,- Kč na noc) a stravování (170,- Kč na celý den). Účastnický poplatek (kursovné) se hradí předem, ubytování a stravování až na místě.

Kursovné ve výši 3600,- Kč uhraďte nejpozději do 30.4.2017.


Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu 3683708369/0800
konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 0999+datum narození účastníka (např. je-li účastník narozen 20.7.1968, bude variabilní symbol 0999200768)

Program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. MSMT 28156/2015-1-774 jako vzdělávací program pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.


Přihlášky a informace získáte na adrese: info@svatojanskakolej.cz


 

 

 

 


print mapa webu home  Vzdělávací programy  Čínština