Ekocentrum

Projekt OPRLZ

Projekt Rozvoj regionálních environmentálních a poradenských center (CEV Zvoneček Vrané n. Vlt., CEVV ve Svatém Janu pod Skalou: Kavyl - Svatý Jan pod Skalou, Ochrana fauny ČR - Votice) pro doplnění sítě EVVO ve Středočeském kraji je zaměřen na rozvoj regionálních center ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty ve Středočeském kraji. Jeho cílem je doplnit síť stávajících krajských středisek a vytvořit lokální síť poradenských a informačních environmentálních center. Základními body této sítě budou již zmíněná tři střediska EVVO. Na rozšíření dopadu projektu spolupracujeme s dalšími organizacemi působícími v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání (Správa CHKO Český kras, ZO ČSOP, Hnutí Brontosaurus, školy aj.). Doba řešení byla stanovena na 2 roky od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2008. Finanční prostředky na projekt byly získány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Klíčovými aktivitami projektu jsou:

Vytvoření a činnost informačních a poradenských center EVVO

Tato aktivita zahrnuje průběžnou činnost tří poradenských a informačních center ve Voticích, Vraném nad Vltavou a Svatém Janu pod Skalou. Informace o EVVO, životním prostředí a trvale udržitelném rozvoji jsou podávány při osobních návštěvách, telefonem, e-mailem, poštou a na internetových stránkách organizací. V rámci této aktivity se také zpracovává modelová obecní koncepce EVVO. Součástí činnosti poradenských a informačních středisek je i informační činnost v místním a regionálním tisku.


Příprava a realizace akcí EVVO pro veřejnost

Různorodé akce EVVO pro veřejnost jsou zaměřeny na environmentální vzdělávání širokého spektra obyvatel a především na osvětovou činnost. Zahrnují jednorázové akce, jako jsou přednášky, diskuse, exkurze, aktivity, filmové večery, dílny, happeningy a výstavy zaměřené na problematiku životního prostředí a environmentální výchovy a vzdělávání pro nejširší veřejnost.


Příprava a realizace vzdělávacích a informačních akcí pro veřejnou správu

Vzdělávání veřejné správy je realizováno formou seminářů a přednášek k aktuálním tématům jako jsou povinnosti obcí v oblasti péče o životní prostředí, možnosti získání finančních prostředků na tyto aktivity, Místní agenda 21, apod. Na seminářích přednášejí odborníci z organizací jako MŽP, ČIŽP další. V případě většího zájmu je možné semináře realizovat i na různých dalších místech kraje. V rámci každé akce je kladen důraz na diskusi a následnou zpětnou vazbu a výměnu informací, především s ohledem na regionální aspekty.


Příprava a realizace vzdělávacích a osvětových akcí pro podnikatelské subjekty

Realizace akcí pro podnikatelské subjekty probíhá především formou seminářů k aktuálním tématům. Druhou variantou jsou semináře pro všechny pracovníky jednotlivých podniků.


Příprava a realizace akcí EVVO pro NNO

Realizace akcí EVVO pro NNO probíhá formou jednodenních seminářů i několikadenních workshopů k realizaci, podpoře a zajištění EVVO v oblasti působnosti těchto organizací. Další formou podpory je i metodická pomoc v oblasti EVVO. Důležitou součástí akcí je výměna zkušeností.


Příprava a realizace akcí EVVO pro veřejné instituce

Akce pro veřejné instituce jsou realizovány především prostřednictvím vzdělávání pedagogů a to i se zaměřením na pedagogy volného času a pedagogy pracující s jedinci vyžadujícími zvláštní péči. Dále metodickou pomocí koordinátorům EVVO na základních školách a v mateřských školách, pomoc při propojování školních koncepcí EVVO, pomoc při slaďování školních koncepcí EVVO se ŠVP školy (např. průřezové téma „Environmentální výchova“). V rámci projektu jsou realizovány také výukové programy pro školní děti spojené s metodickými výstupy pro učitele.


Vydání publikací

V rámci publikační činnosti budou vydány průvodci po naučných a přírodovědně zajímavých stezkách, rovněž s tématickými pracovními listy a náměty pro celoroční činnost s dětmi (do 3 let; 3-6 let) - publikace budou určeny rodičům i pedagogům. Dále vydáváme DVD s ukázkovými hodinami pro mateřskou školku, sborníky z konferencí, periodickou publikaci-sborník Fragmenta Ioannea s odborně biologickým obsahem a pro účastníky jednotlivých seminářů obsahy jednotlivých přednášek.


print mapa webu home  Uskutečněné projekty  Projekt OPRLZ